Projekts: RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS futbola laukuma seguma sakārtošana
ProjektS tika realizēts Lielajā talkā 2017. gada 22. aprīlī
izlietotais finansējums: 1185,32 EUR
 

 

Informācija par paveikto tiek gatavota...

Esošās situācijas apraksts
Esošais skolas sporta laukums ir iecienīta sportošanas un aktīva brīvā laika pavadīšanas vieta ne tikai 64. vidusskolas skolēniem, bet arī vietējā Purvciema mikrorajona iedzīvotājiem. Diemžēl laika gaitā futbola laukums ir kļuvis paugurains un bedrains ar nevienmērīgu zālāja pārklājumu, kurā bērniem, nodarbojoties ar sportu, nereti sanāk ciest no potīšu sastiepumiem, sasitumiem vai citām nejaušām traumām, kas radušās nevienmērīgā laukuma pārklājuma dēļ.


Mērķis
Projekta mērķis ir uzlabot drošību skolas futbola laukumā.

Projekta ieguvumi

Futbola laukuma atjaunošana nodrošinās skolēniem, vietējās apkaimes iedzīvotājiem un sportot gribētājiem drošu un draudzīgu vidi sporta nodarbībām.

Projekta apraksts

Lai uzlabotu drošību, futbola laukuma virskārta tiks izlīdzināta, piebērta ar melnzemi un tiks iesēts sporta slodzei atbilstošs zālājs. Notiks lielo pauguru un bedru līdzināšana un zāles iesēšana. 

Projekta izpildītāji
Darbu veikšanu rudenī un pavasarī nodrošinās Skolas padomes vecāku kolektīvs, organizējot talku ar vecāku, vidusskolas skolēnu un skolas pedagogu dalību, kā arī pieaicinot attiecīgus ekspertus darbam ar nepieciešamo tehniku.

Projekta tāme

Projekta izmaksu daļēju segšanu nodrošina skolas vecāki, skolotāji un skolēni ieguldot savu darbu, kā arī sarūpējot talkai nepieciešamos materiālus un instrumentus. Izmaksu pozīcijas, kur vecākiem nav iespēju tikt galā pašu spēkiem, paredzēts līdzfinansēti no Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonda.

Pasākums/aktivitāte                    Summa, EUR
________________________________________________________________

Multifunkcionāla minitraktora īre ar operatoru                                   204,00
Ķerru noma                                                                                   57,00
Lāpstu, grābekļu noma                                                                    72,00
Piekabes noma                                                                            21,00
Telts noma mūzikai                                                                             60,50
Niveliera noma                                                                            30,00
Darba cimdi                                                                                    24,40
Minerālmēslojums zālājam (25-30g/m2) ~55 kg (25 kg maiss)    151,20
Zālāja sēkla (4kg uz 100m2)                                                            352,00
Ar rokām stumjamas sējmašīnas noma                                             29,00
Zāliena ruļla noma                                                                             19,00
Mielasts talciniekiem                                                                          120,00
Skrejceļa asfalta remots                                                                     500,00
                                                                                                         _________________
Kopā:                           1640,00

 
Atpakaļ 
  

 

 

 Atbalsta fonda bankas norēķinu rēķina rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008174776 
Banka: A/s Swedbank, konta Nr. LV75HABA0551032471745

 Veicot pārvedumu lūdzam norādīt:
Skolēnu vecākiem - bērna (-u) klasi (-es), kā arī dāvinājuma mērķi, ja tāds ir;
Absolventiem -  dāvinājuma mērķi (Draudzīgais aicinājums vai cits...).